موضوع اصلی

پزشکی

موضوع فرعی

بیوشیمی

نویسنده

دیوید نلسون
مایکل کاکس

مترجم

دکتر پارسا قوام
دکتر محمدحسین عصاره
زهرا محمدی

ناشر

ارجمند

سال چاپ

1396